happi

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα/εφαρμογή μας. Η Εταιρεία Unimed, με διακριτικό τίτλο Unimed Α.Ε. , με Α.Φ.Μ 801405887 της Δ.Ο.Υ. Ά Αθηνών. και έδρα Ερμού 53, Αθήνα, Τ.Κ. 10563, τηλ. 210-3226263 (στο εξής η «Εταιρεία») είναι μία εταιρεία ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού και παροχής υπηρεσιών. Κύριοι τομείς δραστηριότητας: Ιατρικός τομέας και φαρμακεία, εξειδικευμένες εφαρμογές, ψηφιοποιήσεις, διαχείριση ψηφιακών δεδομένων, σελιδοποίηση και καταχώρηση δεδομένων. Η Εταιρεία παρέχει μέσω της web-εφαρμογής «happi» και «happi doctor» (στο εξής η «Εφαρμογή»), η οποία μέσω προγράμματος περιήγησης σε H/Y που διαθέτουν την κατάλληλη τεχνολογική υποδομή, στους ιατρούς, τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την Εφαρμογή για την επικοινωνία τους με τον ασθενή και να υποστηρίξουν λύσεις πληρωμών εξ’ αποστάσεως για την εφαρμογή της άυλης συνταγογράφησης. Ο ιατρός μπορεί μέσω της εφαρμογής να επικοινωνήσει με τον ασθενή του. Στο πλαίσιο της επικοινωνίας αυτής, η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα πληρωμής των ιατρικών υπηρεσιών του ιατρού από τον ασθενή προς τον ιατρό έκδοσης ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ή των παραπεμπτικών εξέτασης μέσω της ΗΔΙΚΑ.

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ ιατρού και ασθενή με σκοπό την εξόφληση και έκδοση της αναγκαίας για τον ασθενή ιατρικής συνταγής η παραπεμπτικών εξέτασης στην ΗΔΙΚΑ. Η έκδοση άυλης ιατρικής συνταγής είναι ιατρική πράξη για την οποία ο ιατρός διατηρεί πλήρη ευθύνη. Η εξ αποστάσεως συνταγογράφηση για περιπτώσεις κυρίως επαναλαμβανόμενων συνταγών που αφορούν χρόνιες παθήσεις αλλά και παραπεμπτικών εξέτασης, απαλλάσσοντας τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού από την ανάγκη αυτοπρόσωπης παρουσίας στο ιατρείο, δεν απαλλάσσουν τον γιατρό από ακέραια την ευθύνη της ιατρικής πράξης. Κάθε συνταγή η παραπεμπτικό εξέτασης πρέπει να εκδίδεται εφόσον ο ιατρός έχει απόλυτη γνώση της παρούσας κατάστασης της υγείας του ασθενούς τον οποίο παρακολουθεί χρονίως. Κάθε συνταγή ή παραπεμπτικό εξέτασης μπορεί και πρέπει να εκδίδεται μόνο εφόσον ο ιατρός έχει την απόλυτη βεβαιότητα ότι το συγκεκριμένο φάρμακο και οι ιατρικές εξετάσεις είναι απολύτως αναγκαίες και ενδεδειγμένες για τον ασθενή του.

Ο ιατρός εγγράφεται στην πλατφόρμα εντελώς δωρεάν. Για την εγγραφή του ο ιατρός δηλώνει όνομα, επώνυμο, ειδικότητα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, email, κινητό τηλέφωνο, ΗΔΙΚΑ username, ένα συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα, ΚΑΔ, ταυτότητα, IBAN, ΑΑΔΕ user id (εάν θέλει αυτόματη έκδοση παραστατικού και καταχώρησή του στο Mydata - https://www.aade.gr/mydata) και ό,τι επιπλέον στοιχείο θεωρείται απαραίτητο. Ο ιατρός μέσω της πλατφόρμας αιτείται στον ασθενή την ιατρική του αμοιβή και του την αποστέλλει.

  1. Ισχύς όρων χρήσης: Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις καλύπτουν αποκλειστικά ό,τι αφορά την εφαρμογή happi και happi doctor. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς. Κάθε Χρήστης που εισέρχεται ή κάνει χρήση της Εφαρμογής, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που διατυπώνονται εδώ, χωρίς καμία εξαίρεση. Εαν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση της Εφαρμογής. Οι παρόντες όροι χρήσης (στο εξής «Όροι Χρήσης») διέπουν στο σύνολό τους τη χρήση της Εφαρμογής από τους ιατρούς (στο εξής συλλογικά καλούμενοι «Χρήστες» και έκαστος εξ αυτών μεμονωμένα «Χρήστης»). Οι παρόντες όροι μαζί με τις λειτουργικές/τεχνικές προδιαγραφές που απαιτείται να πληροί ο Η/Υ του Χρήστη για τη λειτουργία της Εφαρμογής καθώς γνωστοποιούνται στο Χρήστη μέσω του Η/Υ στον οποίο αυτός έχει αιτηθεί να λειτουργεί η Εφαρμογή. Ο Χρήστης, πριν τη χρήση της Εφαρμογής, επιβεβαιώνει ηλεκτρονικά την αποδοχή των παρόντων όρων ακολουθώντας τις οδηγίες που θα υπάρχουν, οπότε και τεκμαίρεται ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί του παρόντες όρους. Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης και να αναρτά το τροποποιημένο κείμενο σε εμφανές σημείο της Εφαρμογής. Χρήση της Εφαρμογής από τον Χρήστη μετά την κατά τα ανωτέρω τροποποίηση των Όρων Χρήσης, συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών.
  2. Πρόσβαση στην Εφαρμογή: Η πρόσβαση του Χρήστη στην Εφαρμογή είναι ελεύθερη και παρέχεται στον Χρήστη χωρίς ειδική χρέωση. Η συνταγογράφηση γίνεται μέσω της ΗΔΙΚΑ (https://www.e-prescription.gr/) η οποιοδήποτε άλλου λογισμικού και όχι στην Εφαρμογή. Η εφαρμογή δεν υποκαθιστά την ιατρική επίσκεψη ή την κλινική εξέταση από τον ιατρό. Στόχο έχει να εξυπηρετήσει κυρίως τους χρόνια πάσχοντες, σε περιόδους όπως κατά τη διάρκεια της πανδημίας ή όταν αυτοί για άλλους λόγους αδυνατούν να μετακινηθούν προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με τον θεράποντα ιατρό τους, ώστε να είναι δυνατή η έκδοση και πληρωμή συνταγής ή παραπεμπτικών εξέτασης ενδεδειγμένης από τον ιατρό.
  3. Χρήση της Εφαρμογής: Η Εφαρμογή επιτρέπεται να λειτουργεί σε έναν ή περισσότερους Η/Υ που πληροί/ούν τις λειτουργικές προδιαγραφές λειτουργίας της και ο Χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στην Εφαρμογή από έναν ή και περισσότερους Η/Υ.
  4. Μεταβολές της Εφαρμογής:
  1. Ευθύνη της Εταιρείας:
  1. Ευθύνη του Χρήστη:
  1. Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Όλο το περιεχόμενο της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία της Εφαρμογής. Η χρήση της Εφαρμογής από τον Χρήστη δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δικαίωμα υπέρ αυτού επί των εν γένει δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, των οποίων η Εταιρεία είναι νόμιμη δικαιούχος. Οποιαδήποτε αντιγραφή, διαγραφή, αναπαραγωγή, απομίμηση ή παραποίηση, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή άλλως, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, και οποιαδήποτε εν γένει προσβολή των δικαιωμάτων αυτών από τον Χρήστη συνιστά παράνομη, αθέμιτη και ποινικώς κολάσιμη πράξη και απαγορεύεται αυστηρά, επιφέρουσα άλλως τις κυρώσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας εις βάρος του Χρήστη. Η αναπαραγωγή, διάδοση, μετάδοση, αναμετάδοση του υλικού, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Ειδικότερα, λογότυπα, εικόνες, ονόματα και οποιαδήποτε διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή την Εφαρμογή, αποτελούν αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων μερών αντίστοιχα προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφανισή τους στην Εφαρμογή και στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
  2. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Eλληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά από τους παρόντες υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.